Investera i bröstmjölk – för nästa generation

De hälso- och utvecklingsmässiga fördelar det innebär för ett barn att matas enbart med bröstmjölk från den egna mamman gör detta till ett ovärderligt investeringsområde för barns hälsa. Genom att optimera mjölkutdrivningsprocessen i situationer där amningsförmågan är nedsatt eller amning inte är möjlig spelar PersonalFit™ PLUS pumpset för Symphony® en viktig roll i att säkerställa att barn ändå får ta del av fördelarna med denna kost.

Varför bröstmjölk är som medicin för för tidigt födda barn

Mammor till för tidigt födda barn är de som mest sannolikt behöver hjälp med att initiera mjölkproduktionen, samtidigt som deras barn är de som har mest att vinna på att få i sig bröstmjölk. Det är särskilt viktigt att för tidigt födda barn får i sig bröstmjölk från den egna mamman, eftersom den innehåller fler specifika beståndsdelar som kan ge förbättrad immunitet och förbättrat skydd jämfört med mjölk från mammor till fullgångna barn.¹

Bröstmjölk från den egna mamman bidrar även till att skydda barnet mot en rad olika tillstånd som förknippas med för tidig födsel, så som:

nekrotiserande enterokolit (NEC)²

sepsis³

prematuritetsretinopati⁴

bronkopulmonell dysplasi⁵

Bröstmjölk från den egna mamman spelar en avgörande roll för ett barns neurologiska utveckling. Barn som är födda i 32:a veckan måste utveckla sin hjärnvolym med minst 35 % för att nå samma kapacitet som ett fullgånget barn.⁶ Det innebär att de snabbt behöver komma ikapp under tiden efter födseln.


Utöver de skyddande egenskaperna i bröstmjölk från mammor till för tidigt födda barn innehåller denna mjölk även 20 % mer fettsyror med medellånga kedjor jämfört med mjölk från mammor till fullgångna barn. Dessa fettsyror bidrar till hjärnans tillväxt.⁷


Forskning visar även att barn med mycket låg födelsevikt som vid 18 månaders ålder fick i sig mer än 110 ml per kilo per dag av bröstmjölk på intensivvårdsavdelning har en IQ-nivå på så mycket som fem poäng över de barn som inte fick detta.⁸


För tidigt födda barn som matas med bröstmjölk:

skrivs i genomsnitt ut två veckor tidigare än de som matas med ersättning⁹

löper 6,8 gånger mindre risk för sjukhusåterbesök under det första året⁸

Det finns även bevis för att barn som ammar eller matas med bröstmjölk löper mindre risk att drabbas av plötslig spädbarnsdöd och leukemi samt andra infektioner så som öroninflammation.¹⁰

Fördelar som varar en hel livstid

Omedelbara resultat

Barn gynnas redan från första början av en kost bestående av enbart bröstmjölk – utöver att colostrum ger optimal näring för tillväxten innehåller den också många faktorer som främjar tarmarnas utveckling och minskar infektionsrisken.¹¹ ¹²


De första timmarna, dagarna och veckorna efter födseln är ett gyllene tillfälle att initiera och bygga upp mjölkproduktionen. Om detta inte sker på grund av problem med amningen blir det sannolikt svårt för mamman att i efterhand kompensera för den minskade mjölkvolym som blir följden.


Det är här PersonalFit™ kan vara till hjälp. När det används ihop med Symphony® bröstpump skapas ett mjölkutdrivningssystem som hjälper mammor till för tidigt födda barn och mammor till fullgångna barn att initiera, bygga upp och upprätthålla en tillräcklig mjölkproduktion på lång sikt. PersonalFit™ PLUS pumpset stärker funktionen hos Symphony® bröstpump genom att erbjuda ökad komfort och effektivitet vid varje pumpningstillfälle, vilket bidrar till att mamman pumpar ur större mjölkvolymer.¹³ ¹⁴

Långsiktig investering

Fördelarna med en kost bestående av enbart bröstmjölk varar långt bortom barnets sjukhusvistelse eller vistelse på den neonatala intensivvårdsavdelningen. Det är därför viktigt att se till att mammor bygger upp en tillräcklig mjölkproduktion inför hemmalivet med sina barn.


Matning med bröstmjölk minskar risken för sjukdomar livet igenom. Barn som ammas löper 13 % lägre risk att bli överviktiga eller feta som barn eller tonåringar.¹⁵ Detta leder i sin tur till lägre risk för tillstånd som är förknippade med övervikt eller fetma, så som diabetes typ 2, hjärt- och kärlsjukdomar och flera olika cancerformer.¹⁵⁻¹⁷


Produktionen av bröstmjölk har en positiv inverkan även på mammornas hälsa: för varje 12-månadersperiod som en kvinna producerar mjölk minskar risken för att hon ska drabbas av bröstcancer med 4,3 %, och effekten är kumulativ.¹⁸

Fördelar som varar en hel livstid

Omedelbara resultat

Barn gynnas redan från första början av en kost bestående av enbart bröstmjölk – utöver att colostrum ger optimal näring för tillväxten innehåller den också många faktorer som främjar tarmarnas utveckling och minskar infektionsrisken.¹¹ ¹²


De första timmarna, dagarna och veckorna efter födseln är ett gyllene tillfälle att initiera och bygga upp mjölkproduktionen. Om detta inte sker på grund av problem med amningen blir det sannolikt svårt för mamman att i efterhand kompensera för den minskade mjölkvolym som blir följden


Det är här PersonalFit™ kan vara till hjälp. När det används ihop med Symphony® bröstpump skapas ett mjölkutdrivningssystem som hjälper mammor till för tidigt födda barn och mammor till fullgångna barn att initiera, bygga upp och upprätthålla en tillräcklig mjölkproduktion på lång sikt. PersonalFit™ PLUS pumpset stärker funktionen hos Symphony® bröstpump genom att erbjuda ökad komfort och effektivitet vid varje pumpningstillfälle, vilket bidrar till att mamman pumpar ur större mjölkvolymer.¹³ ¹⁴

Långsiktig investering

Fördelarna med en kost bestående av enbart bröstmjölk varar långt bortom barnets sjukhusvistelse eller vistelse på den neonatala intensivvårdsavdelningen. Det är därför viktigt att se till att mammor bygger upp en tillräcklig mjölkproduktion inför hemmalivet med sina barn.


Matning med bröstmjölk minskar risken för sjukdomar livet igenom. Barn som ammas löper 13 % lägre risk att bli överviktiga eller feta som barn eller tonåringar.¹⁵ Detta leder i sin tur till lägre risk för tillstånd som är förknippade med övervikt eller fetma, så som diabetes typ 2, hjärt- och kärlsjukdomar och flera olika cancerformer.¹⁵⁻¹⁷


Produktionen av bröstmjölk har en positiv inverkan även på mammornas hälsa: för varje 12-månadersperiod som en kvinna producerar mjölk minskar risken för att hon ska drabbas av bröstcancer med 4,3 %, och effekten är kumulativ.¹⁸

En investering för sjukhus

Eftersom bröstmjölken signifikant förbättrar hälsan på både kort och lång sikt har den ett högt ekonomiskt värde. Det faktum att bröstmjölk minskar före­komsten av och/eller allvarlighetsgraden hos sjukdomar kopplade till för tidig födsel innebär att den indirekt minskar de relaterade sjukhuskostnaderna. Om vi tar nekrotiserande enterokolit och sepsis som exempel:


För tidigt födda barn som matas med bröstmjölk löper upp till tio gånger mindre risk att drabbas av nekrotiserande enterokolit.²⁰


43 818 US-dollar = genomsnittlig kostnad per fall av nekrotiserande enterokolit.²¹


Varje ytterligare 10 ml mjölk per kilo per dag minskar risken att ett för tidigt fött barn ska drabbas av sepsis med upp till 19 %.³


10 055 US-dollar = genomsnittlig kostnad per fall av sepsis.³


De ökade mjölkvolymer som PersonalFit™ PLUS i kombination med Medelas initieringsteknik erbjuder kan även bidra till att minska sjukhusens behov av att förlita sig på donerad bröstmjölk och ersättning. Utöver att det inverkar positivt på barns hälsa kan det leda till minskade kostnader:


Bröstmjölk från den egna mamman kostar 60 % mindre än ersättning och 92 % mindre än donerad bröstmjölk (när mammor pumpar ur 300 till 399 ml per dag).²²


Sett ur ett bredare perspektiv – om ett sjukhus ökar den genomsnittliga dosen av bröstmjölk till över 50 ml per dag under de första 28 dagarna av ett barns liv kan det spara 31 154 US-dollar per barn, eller totalt 1,8 miljoner US-dollar.³

En investering för varje generation

Genom att nästa generations barn gynnas av en kost bestående av bröstmjölk gynnas också samhället i form av ökad livslängd, förbättrad livskvalitet¹⁰ och ekonomiska fördelar i form av lägre vårdkostnader.²³


I genomsnitt bidrar varje för tidigt fött barn i Storbritannien som matas med bröstmjölk i stället för ersättning till livslånga vårdkostnadsbesparingar på cirka 904 brittiska pund.¹⁰


46,7 miljoner brittiska pund: den uppskattade totala livslånga kostnadsbesparingen för Storbritanniens allmänna hälso- och sjukvård om 100 % av för tidigt födda barn skulle matas med bröstmjölk på neonatala intensivvårdsavdelningar.¹⁰


Dessutom skulle dödsfallen på grund av neonatala infektioner och plötslig spädbarnsdöd minska med 238. Detta förknippas med en ekonomisk effekt på 153,4 miljoner brittiska pund räknat i livslång produktivitet.¹⁰

Även om alla gynnas av att större mängder bröstmjölk finns tillgängliga är det vårdpersonalen som har möjlighet att verkligen göra skillnad för barnen genom att hjälpa mammorna att erbjuda barnen en kost enbart bestående av bröstmjölk. PersonalFit™ PLUS bidrar inte bara till att göra detta möjligt, utan gör det också möjligt på ett enklare och mer effektivt sätt.

Kostnader för bröstmjölk från den egna mamman:

(vid urpumpning av 300–399 ml per dag)²²Endast Medela

Medela erbjuder en portfölj med heltäckande, evidensbaserade matningsutvecklingslösningar för neonatal intensivvård. Syftet är att mata barn som är inlagda på sjukhus med bröstmjölk på ett sätt som liknar amning i så stor utsträckning som möjligt och på ett sätt som främjar ätförmågan och mognaden hos varje enskilt barn.